Projects

Project

Jeka

View the project>Jeka
JEKA - reizen jongeren /arch Paul Devriendt architecten

Project

Arduinkaai

View the project>Arduinkaai
Interior design : Paul Devriendt architecten | Gebouw : arch. Bogdan & Van Broeck

Project

Tabaksvest-Frankrijklei

View the project>Tabaksvest-Frankrijklei
Tabaksvest - Theaterplein - De architecten nv

Project

Corporate

View the project>Corporate
The Corporate Village - KPF & Jaspers&Eyers architects

Project

Belair

View the project>Belair
Belair - KPF & Jaspers&Eyers architects

Project

Kolonien

View the project>Kolonien
Colony square - Arch. Poponcini & Lootens
Antae-Go-up-icon